Verificarea tehnica a proiectelor la cerintele de calitate Cc si Ci privind securitatea la incendiu pentru cladiri si instalatii

Serviciile de verificare presupun analiza documentatiilor tehnice si a proiectelor din domeniul constructiilor, de catre verificatori de proiecte atestati de catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei, pentru cerintele (exigentele) de calitate Cc si Ci. Verificarea documentatiilor este necesara in scopul respectarii prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si a normativelor de proiectare specifice pentru fiecare tip de proiect, in domeniul securitatii la incendiu pentru constructii si instalatii.

Verificatorul de proiecte pentru exigentele Cc si Ci privind securitatea la incendiu pentru cladiri si instalatii îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii potrivit domeniului “Securitatea la incendiu pentru constructii si instalatii” pentru care a fost atestat:
a) verifică documentaţia tehnică pentru obţinerea avizului de securitatea la incendiu solicitat prin certificatul de urbanism;
b) verifică, din punct de vedere al securitatii la incendiu, in limitele competentei legale, în cadrul obiectivelor noi de investiţii: proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor, proiectul tehnic de execuţie, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucţiuni tehnice de execuţie şi/sau exploatare, programul de control al calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii si instalatii şi piesele desenate, după caz;
c) verifică, din punct de vedere al securitatii la incendiu, in limitele competentei legale, în cazul intervenţiilor la construcţii si instalatii existente: documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi proiectul tehnic de execuţie, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucţiuni tehnice de execuţie şi/sau exploatare, programul de control al calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi piesele desenate, inclusiv detaliile de execuţie elaborate pe baza expertizei tehnice a construcţiilor existente şi, după caz, a studiilor, auditului ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiţiei, după caz;
d) verifică, din punct de vedere al securitatii la incendiu, in limitele competentei legale, documentele tehnice întocmite, după caz, pe parcursul execuţiei lucrărilor, de către proiectant/proiectanţi, cu acordul scris al investitorului/proprietarului/beneficiarului/administratorului;
e) întocmeşte, respectiv semnează şi ştampilează referatul de verificare pentru domeniul “Securitatea la incendiu pentru constructii si instalatii” a proiectului care cuprinde, printre altele, date şi informaţii referitoare la respectarea/nerespectarea, după caz, a reglementărilor tehnice şi asigurarea cerinţelor fundamentale aplicabile;
f) verifică, pentru toate tipurile de obiective de investiţii pentru domeniul “Securitatea la incendiu pentru constructii si instalatii” şi exprimă corespunzător în referatul de verificare a proiectului, concordanţa dintre soluţia tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialităţi, tehnologia de execuţie propusă pentru realizarea obiectivului de investiţii şi caietele de sarcini corespunzătoare, concordanţă reflectată inclusiv în listele de cantităţi de lucrări din proiectul tehnic de execuţie. Evaluările cantităţilor de materiale de construcţii, numărul şi tipul utilajelor şi echipamentelor, al forţei de muncă şi al manoperei, precum şi transportul acestora sunt în responsabilitatea proiectantului de specialitate şi vor fi integrate în devizul general estimativ al proiectului prin grija şi responsabilitatea proiectantului general;
g) semnează şi ştampilează documentaţiile verificate pentru domeniul “Securitatea la incendiu pentru constructii”, dacă acestea sunt corespunzătoare din punctul de vedere al cerinţelor stabilite în lege;

Cadrul legal ce asigura conformitatea este data, in principal, de: Legea 10/1995, a calitatii in constructii, forma actualizata, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

Contact

Drd.Ing. Cătălin OPRIŢĂ

Verificator de proiecte pentru constructii, atestat MDLPA, pentru cerintele Cc Ci – securitatea la incendiu pentru constructii si instalatii.

Tel: 0723514720

E-Mail: contact@verificatorincendiu.ro